Hesla
býton1, ona, onoon2, ona, onok, ke, kunes, sese, siv, vez, zeže1že2web
Odvozená slova
být
Slovní spojení
vydobýt
témata
být ned. (1. j. jsem; 2. j. jsi; 3. j. je, kniž. jest; záp. není; 1. mn. jsme; 2. mn. jste; 3. mn. jsou; bud. budu; rozk. buď, budiž; čin. byl; přech. přít. jsa; přech. min. byv; podst. bytí) (2. j. též -s, např. tys to udělal, lekl ses, řekls)
1.R existovat v prostoru; trvat
Kdysi byl les.
Strašidla nejsou.
Jsem na světě už dost dlouho.
Jiné řešení není.
V testu je spousta chyb.
(v pohádkách) Byl jednou jeden...
(v pohádkách) Bylo nebylo...
Myslím, tedy jsem. (citát R. Descarta)
Být, či nebýt? (z Hamleta)
٭buď jak buď = Ať je to jakkoliv.
٭Není nad koho/co. = Nikdo/nic se mu/tomu nevyrovná.
٭být (kde) znát = citelně se někde projevovat, být viditelný, slyšitelný
2.E (při širokém významovém rozsahu) nahrazuje pojmenování různých konkrétních stavů a činností (např. umístění, polohu, práci, pohyb, děj ap.)
Maminka je v kuchyni.
Boty jsou pod postelí.
Okna jsou na severní stranu.
Neměl kde být. = bydlet
Byla nakoupit.
Byl se koupat.
být z venkova/ciziny = pocházet
být na cestách/studiích = cestovat, studovat
být v důchodu
Není to daleko.
Byl jsem se tam podívat.
Je pryč. = utekl, zmizel
٭být na onom světě/na pravdě boží/v Pánu/pod drnem = zemřít, nežít
٭být na houbách = nebýt ještě na světě (před narozením)
٭být na svém místě = dobře uplatňovat své schopnosti, být někde vhodný, užitečný, potřebný
٭být v koncích/úzkých = nevědět si rady, nevědět co dělat
٭nebýt ve své kůži = necítit se dobře, být nemocen
٭být s kým na kordy = mít s někým spory
٭být s čím daleko = postoupit v něčem vpřed
٭být s kým daleko = rozvinout vzájemný vztah
٭být (v čem/kde) doma = spolehlivě se v něčem vyznat, dobře něco znát
٭být (úplně) mimo = nesledovat téma hovoru; nechápat podstatu problému
٭být na lehko = být oblečený málo teple
٭být z koho/čeho celý pryč = být velmi rozrušený, znepokojený
٭být vedle (z čeho) = být překvapený; mýlit se
٭být z čeho venku = být mimo nebezpečí, nebýt už ohrožený
٭být z nejhoršího venku = být mimo zdravotní krizi, nebýt už v nebezpečí
٭být s kým zajedno = souhlasit s někým
٭být (s kým) od sebe = nežít spolu
٭být při kom = sympatizovat s někým, podporovat někoho
٭Jsou svoji. = Byli oddáni.
٭být v tom = (o ženě) být těhotná
٭být v tom až po uši = být ve špatné situaci
٭být (pořád) v sobě = hádat, střetávat, prát se s někým
٭být ve svém/vlastním = mít vlastní domov
٭být na dně = být ve špatné situaci; být zcela finančně vyčerpán
٭být (hned) doma = rychle si domyslet, přijít na něco
٭ob. být fuč = zmizet, být pryč
٭být zpátky na to šup = velmi rychle
3.R existovat v čase (nějak určeném, omezeném ap.)
Dnes je středa.
Za měsíc jsou prázdniny.
Je jedna hodina.
Co je s tebou? = děje se
A bylo to. = skončilo to
4.E vyjadřuje stav někoho, něčeho
být mimo provoz
٭být na tom bledě = být vážně nemocný; být v nepříznivé situaci
٭To je jedno. = Na tom nezáleží.
٭být bez sebe = být v bezvědomí, v mdlobách, nevnímat, nereagovat
٭být pro (všema deseti) = souhlasit s něčím, podporovat něco
٭být proti = nesouhlasit s někým, něčím, protestovat proti něčemu
٭být sám pro sebe = být samotář, uzavřený; být sobecký, starat se jen o svůj prospěch
٭být sám proti sobě = škodit si sám
٭být vykulený = velmi udivený
٭hovor. být fér (ke komu) = být čestný, spravedlivý
٭hovor. být gratis = zadarmo
٭hovor. být groggy = unavený, vyčerpaný; utlumený, otupělý; opilý
٭ob. být trop/hin (na co) = mít poškozený, nemocný určitý orgán
٭hovor. být košer (výrok ap.) = být vhodný, vyhovující
٭hovor. být si kvit (s kým) = nezůstat si nic dlužni
٭hovor. být si fifty fifty (s kým) = nezůstat si nic dlužni
٭být naměkko (z čeho) = být velmi dojat
٭být v čem nevinně = být obviňovaný neprávem
٭ob. být (z čeho) paf = být něčím ohromen, šokován
٭ob. být perplex (z čeho) = být zmatený
٭ob. být plonk = být bez peněz
٭ob. být švorc = být bez peněz
٭být vepsí = být ve špatné situaci
٭být všude hned doma = být velmi přizpůsobivý
٭být zadobře (s kým) = mít s někým dobré vztahy
٭být (moc) hr (do čeho) = zbrkle, nerozvážně jednat
٭hovor. být mimo mísu = nechápat podstatu problému; nesledovat téma hovoru ap.
5.E vyjadřuje, že někdo něco vlastní, že mu to patří
Umění je pro každého.
To není nic pro tebe.
Ten svetr byl původně můj.
Není to jeho starost. = nemá se o to zajímat
٭být svůj = být osobitý, svérázný, zachovávat si originalitu
٭být nesvůj = být nervózní, cítit se špatně
6.E vyjadřuje různé pocity, dojmy ap.
Je mi teplo/zima/nevolno/dobře/úzko.
Že ti není hanba.
Je mu do zpěvu/pláče.
٭být komu, jako by se (kdo) znovu narodil = cítit se velmi dobře, vyváznout z něj. nebezpečí
٭být komu hej = dařit se dobře
٭být komu pořád málo = nebýt spokojen s něčím
٭ob. být komu (šuma)fuk = být komu lhostejný
7.E vyjadřuje věk, stáří
Je mu 24 let.
hovor. Kolik jí je?
8.R být k dispozici
Jsou dvě možnosti.
Masa je dost.
Na to není dost peněz.
Na to je dost času.
9.S rovnat se
Dvě a dvě jsou čtyři.
Krása není všechno.
٭Krev není voda. = Příbuzenské svazky jsou silné.
10.E vyjadřuje přisuzování nějaké vlastnosti
být silnější postavy
být veselé mysli/pevného zdraví
Jsem toho názoru, že...
٭být proti komu někdo = být významný, úspěšný, lepší než někdo
٭být jako oheň a voda = být protikladný
٭být, jako by komu z oka vypadl = někomu velmi podobný
11.E vyjadřuje možnost
Byt je k pronajmutí.
Není to tu k vydržení.
Už dlouho to není k dostání.
Na výstavě je k vidění spousta obrazů.
٭být k nezaplacení = být velmi cenný
12. (hovor.)R mít na něčem zájem; záležet
Co je ti po tom?
Do toho mu nic není.
13.S podobat se
Je po otci.
Je to celá matka.
14.E vyjadřuje možnost nějakého vjemu ap.
V dálce je vidět Alpy.
Z náměstí je slyšet hudba.
Je ti špatně rozumět.
Je na něm, co udělá.
15.E uvádí vlastnosti podmětu
Jana je krásná.
Matka je dnes smutná.
Obilí je zralé.
To je celý on.
Je živ a zdráv.
٭být celý kdo = velmi se někomu podobat
٭být u konce (se silami) = nemoct už dál pokračovat, být vyčerpán
٭být na co = být v něčem dobrý, mít v něčem úspěchy, dělat to rád
٭být po čem = mít cenu za kus, jednotku
16.R mít nějaký účel, použití ap.
Ten hadr je na podlahu.
Tohle není k ničemu.
Co je ti to platné?
٭být k ničemu = nebýt užitečný
٭být na houby = nebýt k ničemu dobrý
٭být kde od toho, aby... = být něčím pověřený, k něčemu určený
٭být kde přes co = být odpovědný za něco, pověřený něčím, nést za něco odpovědnost
17.E vyjadřuje vztah totožnosti, stejnosti, přináležitosti k něčemu
Praha je hlavní město ČR.
Je stejně starý jako já.
18.E vyjadřuje zařazení, příslušnost do třídy předmětů
Kočka je savec.
19.S představovat (problém ap.)
být příčinou sporů
být středem pozornosti
20.E vyjadřuje stav prostředí, okolnosti ap.
Dnes je venku vítr.
Venku je zima.
Už je pozdě.
Bylo po půlnoci.
21.E ve vyjádření minulého času
Řekl jsem dvě slova.
Přišel jsem pozdě.
22.E ve vyjádření trpného rodu
Byl jsem vyhozen.
23.E ve vyjádření budoucího času
Budu čekat na rohu.
24.E ve vyjádření podmiňovacího způsobu
Jedl bych.
Nepřišel bys zítra?
jsoucí příd.
skutky jsoucí v rozporu se zákonem