a-
1.E předpona s významem k, při
akumulovat
asimilovat
aglomerace
2.E předpona s významem záporu
amorální
asociální
analfabet
a1 spoj. souř.
1.E spojuje větné členy, věty a členy ustáleného spojení s významem slučovacím
před a se nepíše čárkarodiče a děti
V zimě lyžujeme a bruslíme.
tu a tam = S občas;
2. (mat.)E vyjadřuje sčítání
Dva a dva jsou čtyři.
Je stále sám a sám.
3.E vyjadřuje zdůraznění, stupňování
před a se píše čárkaNebrečela, a dokonce se smála.
Má dovolenou, a hlavně pojede k moři.
Přišla, a ne sama!
Je nadaný, a nadto pilný.
4.E spojuje větné členy nebo věty s významem odporovacím; ale, avšak
před a se píše čárkaNení urážlivý, a přesto ti neodpustí.
Má co chtěl, a stále není spokojen.
Vypadá dobře, a přece ho nemá nikdo rád.
Slíbil mi to, a zatím nepřišel.
Vypadá spokojeně, a zatím se trápí.
vzdělaný - a tak hloupý
mladý - a tak zkušený
5.a to, a siceE vysvětluje, zpřesňuje, omezuje platnost toho, co předchází
před a se píše čárkaSejdeme se na nádraží, a to na nástupišti 5.
Pohonné hmoty podražují, a to drasticky.
Vydělal si slušné peníze, a to legálně.
6.E vyjadřuje důsledek
před a se píše čárkaVenku prší, a proto zůstaneme doma.
Nevyhověl požadavkům konkurzu, a nepřijali ho do pracovního poměru.
7.E vyjadřuje přípustku
před a se píše čárkaUdělal na mě dojem, a viděla jsem ho jen jednou.
Neznám správnou odpověď, a měla bych.
a2 část.
E vyjadřuje navázání
A co teď?
A to je všechno?
A máš ji rád?
Byla krásná? – A jak.
A je to.
No a?
Půjdeš tam? - A, ani mě nenapadne!
à předl. s 1. p.
S po (počtu kusů); za (jednotku)
kus á 10 Kč
balení á 10 kusů
á, a, , aáá citosl.
E vyjadřuje pocity překvapení, rozmrzelosti, bezstarostnosti ap.
Á, to krásně voní!
Á, to je bolest!
à la předl. s 1. p.
S na způsob
gag à la Chaplin
gastr. kuře à la bažant;
à propos [a-pró] část.
S mimochodem; abych nezapomněl; právě mě napadá
À propos, víš koho jsem tam včera viděl?
ab-
E předpona s významem od, pryč
abdukce
abnormální
abaka -y ž (text.)
R vlákno z banánovníkových rostlin; manilské konopí
abatyše -e ž
R představená ženského kláštera římskokatolické církve
abatyše kláštera klarisek
abbé ~ho m (1. mn. -éové; 2. mn. -éů; 3. mn. -éům; 4. mn. -éy; 6. mn. -éech; 7. mn. -éy)
i m neskl.
R katolický duchovní bez kněžského úřadu, dříve působící často v šlechtických rodinách jako vychovatel; (ve francouzském prostředí) katolický duchovní obecně; (v německém prostředí) opat
abbé Dobrovský
Modrý abbé = R přízvisko Josefa Dobrovského;
abdikace [-dy-] -e ž
R zřeknutí se (funkce ap.); odstoupení
abdikace hlavy státu
abdikační [-dy-] příd.
abdikační listina/projev
abdikovat [-dy-] dok. i ned. (1. j. -uji, hovor. -uju; 3. mn. -ují, hovor. -ujou; rozk. -uj; přech. min. -ovav; přech. přít. -uje)
R zříci se, zříkat se (funkce ap.); odstoupit, vzdát se
Ministr abdikoval.
abdikovat z funkce
abdukce -e ž (med.)
R pohyb, odtažení končetiny nebo její části od osy těla (např. upažení, odtažení prstů)
abdukční příd.
(med.)abdukční dlaha
abeceda -y ž
1.R soustava všech písmen užívaných v některém jazyce v ustáleném pořádku
česká/latinská/řecká abeceda
ruská abeceda = azbuka
seřadit co podle abecedy
vyvolávat koho podle abecedy
prstová abeceda; Morseova abeceda; runová/znaková abeceda; mezinárodní fonetická abeceda = S IPA;
2.R základní poznatky ap.
abeceda zahrádkáře
abeceda účetnictví
abecední příd.
abecední seznam/řazení/rejstřík
v abecedním pořadí/pořádku
abecední kód/systém
aberace -e ž
(odb.)R odchylka od normálního stavu, biol. odchylka tvaru nebo funkce organismu, která není ve shodě s typem, fyz. odchylka od ideálního zobrazení optickou soustavou (čočkou) způsobená jejími optickými vlastnostmi a vlnovou povahou světla
aberační příd. (odb.)
aberantní příd. (odb.)
abiogeneze -e ž (biol.)
R teorie o vzniku živých organismů z látek neživé přírody
abiogenní příd. (odb.)
R vzniklý, probíhající bez účasti živých organismů
abiotický [-ty-] příd. (mn. -čtí)
R který je bez života; týkající se neživé přírody, jejích jevů ap.
abiotické prostředí
biol. abiotické faktory prostředí = R působící na živé organismy (např. podnebí, voda, teplota, půdní podmínky ap.);
abiturient ~a m (1. mn. ~i)
R bývalý žák školy (střední ap.), který tuto školu úspěšně absolvoval
setkání abiturientů (po deseti letech)
abiturientka -y ž (2. mn. -ntek)
abiturientský příd. (mn. -ntští)
abiturientský večírek/ples/sraz; abiturientský kurz (pro abiturienty jako odborná nástavba);
ablace -e ž
1. (med.)R chirurgické odstranění chorobně změněné části těla
2. (geol.)R ubývání hmoty ledovce táním, sublimací, mechanickým rozrušováním
ablativ [-ty-, -tý-] ~u m (6. j. ~u; 1., 4., 7. mn. ~y) (ling.)
G (v některých jazycích, např. v latině) pád vyjadřující východisko děje nebo odluku (na otázku odkud, kdy, kde)
ablativ absolutní;
ablaut ~u m (6. j. ~u) (ling.)
R střídání vokálů na společném základu slova (např. nést - nosit, sebrat - seberu)
abnormální příd.
R lišící se od běžného průměru ap.
abnormální zjev/zima/úroda
abnormální srdeční rytmus
Dnes je abnormální horko.
abnormálně přísl.
abnormálně nadaný student
Měl abnormálně nízký tlak.
abnormalita -y ž
Narodilo se jí dítě s několika abnormalitami.
abolice -e ž (2. mn. -c, -cí) (práv.)
R zrušení, odvolání platnosti zákona
aboliční příd. (práv.)
abonent ~a m (1. mn. ~i)
R předplatitel novin a časopisů, divadelních představení, koncertů ap.
divadelní abonent
zvláštní představení pro abonenty
abonentka -y ž (2. mn. -ntek)
(hovor.)R průkazka pro předplatitele (divadelních představení ap.); abonentní vstupenka
cena/platnost abonentky
abonentka na divadelní sezonu
abonentní příd.
abonentní vstupenka/průkazka/skupina
abonentní koncert/cyklus/představení/projekce
abonentský příd. (mn. -ntští)
abonentská karta/sleva
abonmá, abonnement [abonmá] s neskl. (kniž.)
S předplatné
abonmá do divadla
měsíční abonmá
abonovat ned. i dok. (1. j. -uji, hovor. -uju; 3. mn. -ují, hovor. -ujou; rozk. -uj; přech. přít. -uje; přech. min. -ovav)
S předplatit, předplácet
abonovat noviny/časopis
abonovat (si) lóži v divadle
Abrahám ~a m
R jméno biblického patriarchy
٭pamatovat Abraháma = být už velmi starý a zkušený
abrahámoviny -n ž pomn. (3. -ám; 6. -ách; 7. -ami)
R padesáté narozeniny
slavit abrahámoviny