Vítejte na portálu věnovaném českému jazyku!

Jeho smyslem je usnadnit nám, uživatelům češtiny, vyhledávání správných podob slov, jejich tvarů a synonym a také přispět k rozvíjení naší jazykové kultury. Cílem projektu je rovněž vyvolání diskuse o českém jazyku, na jehož současné podobě se všichni – jakožto mluvčí češtiny – podílíme.

Jazyk představuje každodenně používaný komunikační nástroj, který nám odkázali předkové a i my jej předáme dalším generacím. Zájem o něj je součástí kultury každého národa. Přispět k pěstění mateřského jazyka je totiž v možnostech každého mluvčího. Péči o rodnou řeč však nezaměňujme s jazykovým purismem, i cizí slova mají v naší mateřštině místo. Náš jazyk je naší vizitkou!

Na portálu najdete internetový Slovník současné češtiny, který jsme ve společnosti LINGEA vytvořili za uplynulých 15 let a nyní obsahuje více než 70 tisíc hesel, dále velký Slovník českých synonym a antonym a velká Pravidla českého pravopisu.

Slovník současné češtiny

Chcete-li slovník používat, zavřete toto okno a klikněte na záložku na horní liště.

Výkladový slovník je typem příručky, která pomáhá uživateli jazyka při každodenní komunikaci či práci s textem přesně formulovat myšlenky. Popisuje slovní zásobu daného jazyka i jazyk vůbec; podává všestrannou informaci nejen o významech slov, ale i o jejich pravopisu, výslovnosti, slovnědruhovém zařazení, tvarosloví, stylové charakteristice ap.; jednotlivé významy navíc dokládá řadou příkladů užití či typických slovních spojení a frazémů.

Slovník současné češtiny přináší skutečně aktuální slovní zásobu. Kromě nejběžnějších slov, která dnes a denně slyšíme a používáme, v něm naleznete i množství cizích výrazů a frekventovaných termínů z nejrůznějších oborů, slova označující nové jevy (audiokniha, babybox, sudoku ap.) či související s moderním životním stylem (emo, mamahotel ap.), a také výrazy nespisovné, včetně zhrubělých a vulgárních.

Podstatnou část slovníku tvoří běžná slovní zásoba. I když jsou tato slova srozumitelná většině mluvčích, přesto se stává, že u nich máme chybně zafixované významy a zejména vazby. Náš slovník si proto klade za cíl napomoci pregnantnímu vyjadřování a přesnému porozumění. Je určen nejen studentům, ale všem, kteří pracují s texty. Starší generaci také pomůže snadněji se orientovat v moderní mluvě.

OBSAH SLOVNÍKU

Počet hesel:70 000
Počet výkladů:56 000
Počet příkladů a idiomů:192 000

HLAVNÍ VLASTNOSTI

 • Skutečně aktuální slovní zásoba
 • Tvaroslovné informace, výslovnost u problematických slov
 • Běžná slovní zásoba, odborné a cizí výrazy, slova hovorová i nespisovná
 • Barevné zpracování
Slovník českých synonym

Chcete-li slovník používat, zavřete toto okno a klikněte na záložku na horní liště.

Slovník českých synonym a antonym dokazuje bohatost češtiny a pomáhá uživatelům vyvarovat se nadužívání módních cizích slov (implementovat, virtuální), dokáže zpestřit a obohatit individuální slovní zásobu o mnoho zajímavých, ale i neotřelých synonym či antonym. V neposlední řadě nabízí i možnost prohloubit si znalost rodného jazyka.

Při práci na slovníku jsme vycházeli především z vlastního rozsáhlého výkladového slovníku, vznikajícího již od roku 2001. Tento průběžně aktualizovaný a rozšiřovaný lexikon tvoří i společný základ všech našich slovníků překladových. Pracovali jsme též s mnoha odbornými a specializovanými příručkami, včetně českých synonymických slovníků.

Slovník českých synonym a antonym je nejobsáhlejším a nejmodernějším slovníkem na trhu. Elektronická verze je přibližně dvakrát rozsáhlejší než verze knižní. Tak velký rozsah je dán tím, že obsahuje kromě heslového slova všechny odvozené tvary – u adjektiv příslovce a abstraktní podstatná jména, u sloves slovesná podstatná a přídavná jména, nedokonavé tvary utvořené od dokonavých a naopak, tvary reflexivní ap. – ale také řadu málo užívaných termínů a slov zastaralých až archaických.

Doufáme, že s naším slovníkem budete spokojeni a že vám bude hodnotným a užitečným pomocníkem při řešení vašich stylistických problémů.

OBSAH SLOVNÍKU

Počet hesel:66 000Počet synonym:219 000
Počet významů:96 000Počet antonym:48 000
Pravidla českého pravopisu

Chcete-li pravidla používat, zavřete toto okno a klikněte na záložku na horní liště.

Úkolem pravidel českého pravopisu je pomoci uživateli jazyka tam, kde si není jist způsobem zápisu slova. Pravidla představují soubor doporučení, jejich užívání není závazné, ale všeobecně je považováno za projev kultivovanosti, jazykové vytříbenosti a dobrého stylu. Jednotný způsob zápisu spisovného jazyka je též podmínkou pro možnost porozumění textu.

Pravidla českého pravopisu Lingea jsou určena jak žákům a studentům, kteří právě získávají povědomí (nejen) o pravopisných zákonitostech češtiny, tak všem, kdo vědí, že forma může být stejně důležitá jako obsah – pravopisná chyba může degradovat i brilantní myšlenky!

Od roku 1993 vycházejí PČP v téměř nezměněné podobě, ačkoliv se naše každodenní slovní zásoba obohatila o řadu nových slov (cappuccino, e-mailovat, lasagne, scrabble, on-line). Při vytváření překladových slovníků jsme tedy v Pravidlech ne vždy našli to, co jsme hledali.

K vytvoření Pravidel Lingea nás tudíž vedla potřeba doplnit stávající seznam o další slova a také k nim připojit více informací (zvl. tvaroslovného rázu). Pravidla nemají být příručkou k zjišťování tvaroslovných údajů, přesto na ně uživatelé obvykle spoléhají a někde jim i autoři vyjdou vstříc. Proto jsme se rozhodli tyto údaje přidat ke všem slovům.

Další výhodou Pravidel Lingea je to, že Dodatek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky je zapracován přímo do hesláře, takže si nemusíte složitě dohledávat, jestli vámi preferovaná pravopisná podoba je také správná (např. bonbonbonbón, kurzivakurzíva, alkoholismusalkoholizmus).

V hesláři jsou tmavě modrou barvou vyznačeny zkratky a světle modrou antická jména.

OBSAH PRAVIDEL

Počet hesel:65 000

HLAVNÍ VLASTNOSTI

 • O 50 % větší než PČP 93
 • Aktuální slovní zásoba, nová slova a zeměpisné názvy
 • Podrobné tvaroslovné informace u každého hesla
 • Dodatek MŠMT ČR zapracovaný přímo do hesláře a aplikovaný na řadu dalších slov
 • Podrobné kapitoly o pravopisných pravidlech včetně velkého množství příkladů
 • Vč. zeměpisných a vlastních jmen, slovníků zkratek (tm. modrá hesla) a antických jmen (sv. modrá hesla)
 • Užitečné příklady přímo v hesláři
 • Naznačení dělení slov